YETERLİLİKLER
Fransız Dili ve Edebiyatı1-Yazınsal bilgi ve becerileri edinir, bunları kendi düşünce ve amaçları doğrultusunda kendine özgü bir biçimde anlatmayı ve bunlar hakkında fikir alışverişini bilir.2-Yabancı dil ve yazın becerilerinin gerekli olduğu kamu ya da özel sektöre ait yüksek derecede sorumluluk isteyen görevler için uygun donanımları, araştırma ve iletişim becerilerini kullanır. 3-Mesleki alanıyla ilgili tüm yenilik ve gelişmeleri izler; edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası bir temelde eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.4-İlgi alanı/alanları doğrultusunda mezuniyet sonrasında yöneleceği mesleki alanın kuramsal ve uygulamalı bilgileriyle donanmıştır.5-Fransız Dili ve Edebiyatı alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 6-Fransız Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 7-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanlarında gereksinimi duyulan sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenler ya da etkinliklere katılır.8-Dil, din ve kültür farklılıkları gibi unsurların farkında olan ve bunları sorgulayan bir dünya görüşü edinirler.9-Çağdaş bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanarak mesleki uzmanlaşmaya yönelir; deneyimlerini paylaşır; kişisel ve kurumsal gelişime katkı yapar.10-Bireysel ya da ortak proje ve etkinlik üretir; sonuçları ilgili kişi ya da kurumlarla paylaşarak gelişimlerine katkıda bulunur.11-Bilimsel düşüncenin rehberliğinde, etik değerlere bağlı; özgür, girişimci, yaratıcı ve üretken; ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu ve kalite yönetim ve süreçleriyle uyumlu birey davranışı sergiler. 12-Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlayacak araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı bir zihinsel donanım ve birikime ve araştırma yöntem ve tekniklerine sahiptir.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ